നമ്പർ ഓഫിസ് വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ

1.

ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി,
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, വഞ്ചിയൂർ.പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം.695 035

0471-2570189

cgatvm.drugs@kerala.gov.in

2.

റീജിയണൽ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി
പെരുമ്പാവൂർ റോഡ്, കാക്കനാട്, കുസുമഗിരി.പി.ഒ.
എറണാകുളം.682 030

0484-2990379

cgaekm.drugs@kerala.gov.in

3.

ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി, മെഡിക്കൽ കോളേജ്,
മെഡിക്കൽ കോളേജ്.
തൃശൂർ പി.ഒ. 680 596

0487-2955300

dtlthrissur@gmail.com