നമ്പർ ഓഫിസ് വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ

1.

ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്,
വഞ്ചിയൂർ.പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം. 695035.

0471-2471896

dc.drugs@kerala.gov.in

2.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
അത്താണി ജംഗ്ഷൻ, വഞ്ചിയൂർ. പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം.695035.

0471-2470507

adctvm.drugs@kerala.gov.in

3.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ് (ആയുർവേദം),
ആരോഗ്യഭവൻ, എം.ജി. റോഡ്,
തിരുവനന്തപുരം. 695001

0471-2335393

dcayur@gmail.com

4.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
ഒന്നാം നില, മന്നാനിയ കോംപ്ലക്സ്,
ആണ്ടമുക്കം, ചിന്നക്കട,
കൊല്ലം. 691001

0474-2741856

adcklm.drugs@kerala.gov.in

5.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ് (ആയുർവേദം),
ഒന്നാം നില, മന്നാനിയ കോംപ്ലക്സ്,
ആണ്ടമുക്കം, ചിന്നക്കട,
കൊല്ലം.691001

0474-2760314

kollamdiayur@gmail.com

6.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
പയനിയർ ബിൽഡിംഗ്,
ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശത്ത്,
പത്തനംതിട്ട. 689645

0468-2270236

dipta.drugs@kerala.gov.in

7.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
നാലാം നില,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തിരുനക്കര,
കോട്ടയം. 686001

0481-2303380

diktm.drugs@kerala.gov.in

8.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
നാലാം നില, പഴയ ബ്ലോക്ക്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്,
എറണാകുളം. 682030

0484-2422819

adcekm.drugs@kerala.gov.in

9.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ് (ആയുർവേദം),
മൂന്നാം നില, പുതിയ ബ്ലോക്ക്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്,
എറണാകുളം.682030

0484-2426693

diekm.drugs@kerala.gov.in

10.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഗുരുമന്ദിരം,
ഗാന്ധി സ്ക്വയർ, കട്ടപ്പന,
ഇടുക്കി.685508

04868-252191

diidk.drugs@kerala.gov.in

11.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം, ഇരുമ്പ് പാലം. പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ.688011

0477-2230649

dialp.drugs@kerala.gov.in

12

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, റൂം നമ്പർ 14,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അയ്യന്തോൾ,
തൃശൂർ. 680003

0487-2362591

adctcr.drugs@kerala.gov.in

13.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
രണ്ടാം നില, മുൻസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ്,
ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശത്ത്, കോടതി റോഡ്, പാലക്കാട്.678001

0491-2503643

dipkd.drugs@kerala.gov.in

14.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
ബി-ബ്ലോക്ക്, ആറാം നില,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലാപ്പറമ്പ്,
കോഴിക്കോട്.673020

0495-2371184

adckkd.drugs@kerala.gov.in

15.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ് (ആയുർവേദം),
ബി-ബ്ലോക്ക്, ആറാം നില,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലാപ്പറമ്പ്,
കോഴിക്കോട്.673020

0495-2373710

dikkd.drugs@kerala.gov.in

16.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
രണ്ടാം നില, IGBT ബിൽഡിംഗ്,
കച്ചേരിപ്പടി. മഞ്ചേരി,
മലപ്പുറം. 676121

0483-2765837

dimpm.drugs@kerala.gov.in

17.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
രണ്ടാം നില, പിബിഎം ബിൽഡിംഗ്, മീനങ്ങാടി,
വയനാട്. 673591

04936-248476

diwaynd@gmail.com

18.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്,
രണ്ടാം നില, അശ്വതാഹ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ,
കൃഷ്ണ ജൂവലേഴ്‌സിന് സമീപം, താവക്കര,
കണ്ണൂർ. 670001

0497-2707499

adcknr.drugs@kerala.gov.in

19.

ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ്,
ഒന്നാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
ഹൊസ്ദുർഗ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്,
കാസർകോട്. 671315

0467-2208660

diksd.drugs@kerala.gov.in