ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ്

റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്,
വഞ്ചിയൂർ.പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം. 695035.

dckerala@gmail.com