സംസ്ഥാനത്ത് മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണ, വിൽപ്പന ലൈസൻസുകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ നാഷണൽ ഡ്രഗ്സ് ലൈസൻസിംഗ് പോർട്ടൽ (ONDLS) മുഖാന്തരമാക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.

സംസ്ഥാനത്ത് മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണ, വിൽപ്പന ലൈസൻസുകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ നാഷണൽ ഡ്രഗ്സ് ലൈസൻസിംഗ് പോർട്ടൽ (ONDLS) മുഖാന്തരമാക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.

മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് റൂൾസ് 2017- റൂളിലെ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ/റീയേജന്റുകൾ/വസ്തുക്കൾ എന്നിവക്കുള്ള നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകൾക്കായി https://cdscomdonline.gov.in വഴി അപേക്ഷിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് റൂൾസ് 2017- റൂളിലെ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ/റീയേജന്റുകൾ/വസ്തുക്കൾ എന്നിവക്കുള്ള നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകൾക്കായി https://cdscomdonline.gov.in വഴി അപേക്ഷിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

2022 ജൂൺ 13 മുതൽ 15 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയുഷ് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം നടത്തി.

Department conducted a Training on Acts & Rules related to Ayush Industry on 13th -15 June 2022 at Thiruvananthapuram

“പുതിയ മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ കരട്, 2022” അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Govt. of India published “Draft of New Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill, 2022′ for comments

ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആന്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടത്തി.

As a part of the first anniversary of state Govt. The Drugs Control Department conducted a seminar on Antimicrobial Resistance […]

ലോക ആന്റിമൈക്രോബയൽ അവബോധ വാരം

എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 18 മുതൽ 24 വരെ ലോക ആന്റിമൈക്രോബയൽ അവയർനസ് വീക്ക് (WAAW) ആഘോഷിക്കുന്നു. 2021-ലെ തീം, അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധം നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. […]