മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് റൂൾസ് 2017- റൂളിലെ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ/റീയേജന്റുകൾ/വസ്തുക്കൾ എന്നിവക്കുള്ള നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകൾക്കായി https://cdscomdonline.gov.in വഴി അപേക്ഷിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.